قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مرتبط با نمرا در آدرس زیر:

https://aftab.cc/article/1219#notes

و قوانین و مقررات مرتبط با تستا در آدرس زیر:

https://aftab.cc/article/1108#notes

قابل مشاهده است.

دیدگاه‌ها